Mẫu Thiết Kế Kiến Trúc | Thiet Ke Nha Xinh | Không gian đẹp

Mâu Nhà

Xu thế chung của thời đại 
có thể xem như một phản ứng với các quan điểm siêu hình, nặng tính lý thuyết trước đó, cũng .


những ưu thế của những biểu hiện siêu hiện đại trong quá trình toàn cầu hóa, hậu tư bản (late
capitalism) và dân chủ tự do mới (neo-liberal democracy). Sự gia tăng nhận thức dưới ảnh hưởng

của chủ nghĩa thuộc địa cũng thúc đẩy quá trình xem xét lại về kiến trúc ở các quốc gia thuộc địa

hóa và tìm kiếm sự giải phóng khỏi những quan điểm lý thuyết và thực hành không phù hợp của phương Tây.


mau nha dep

thiet ke nha dep

thiet ke nha dep

thiet ke nha

0 nhận xét: